چگونه می‌توانید کمک کنید:

  • از باتری‌ها در دمای بسیار سرد یا گرم استفاده یا نگهداری نکنید
  • باتری‌ها را در معرض آب و رطوبت قرار ندهید
  • باتری‌ها را به‌ طریقی دور بیندازید که امکان بازیافت آن فراهم باشد
  • باتری‌ها را در کنار زبالۀ خانگی دور نیندازید
  • از باتری‌های قدیمی و جدید همراه یکدیگر استفاده نکنید